Home / Những bài học quý giá khi sống cùng người Nhật / Mọi giao dịch của người Nhật đều kết thúc với cái cúi đầu lịch sự

Mọi giao dịch của người Nhật đều kết thúc với cái cúi đầu lịch sự

Mọi giao dịch của người Nhật đều kết thúc với cái cúi đầu lịch sự

Mọi giao dịch của người Nhật đều kết thúc với cái cúi đầu lịch sự